Vilkår Og Betingelser For Nedis Ab

Version November 2015


Afsnit 1 Definitioner


I disse vilkår og betingelser skal de herunder anførte udtryk have følgende betydninger:

i. Sælger betyder Nedis AB
ii. Levering betyder levering af Produkterne til Køberen
iii. Køber betyder den fysiske eller juridiske person, som indgår aftaler om køb eller anden aftale med Sælgeren og/eller sådan fysisk eller juridisk person, som Sælgeren har sendt en invitation til i henhold til afsnit 2 i disse vilkår og betingelser.
iv. IP betyder samtlige immaterielle og forretningsmæssige rettigheder, såsom patenter, varemærker, servicemærker, handelsnavne, varemærkeregistreringer, mønstre, virksomhedsnavne, ophavsret, databaserettigheder, designrettigheder, opfindelser, fortrolige oplysninger, viden og andre immaterielle rettigheder og interesser i forbindelse med eller som indgår i de Produkter eller andet materiale, som stilles til rådighed af Sælgeren.
v. Produkter betyder det eller de produkter, som Sælgeren efter aftale skal levere til Køberen.
vi. Invitation betyder et sådant forslag, som beskrives i afsnit 2.
vii. Teknisk RMA har den betydning, som beskrives i afsnit 11, del 1.
viii. Kommercielt RMA har den betydning, som beskrives i afsnit 11, del 1.


Afsnit 2 Gyldighedsområde


1. Disse vilkår og betingelser skal gælde for samtlige aftaler og ordninger, som indgås mellem Sælgeren og Køberen. Alle forslag, som afgives af Sælgeren med det formål at sælge produkter til Køberen, udgør invitationer og har ikke nogen bindende virkning.

2. Afvigelser fra disse vilkår skal aftales skriftligt og underskrives for at blive gyldige.

3. Den senest udarbejdede version af Sælgerens vilkår og betingelser skal være gældende. Den kan hentes på hjemmesiden tilhørende Sælgeren med adressen www.nedis.dk.


Afsnit 3 Aftale


1. Bindende aftaler foreligger først på det tidspunkt, hvor Sælgeren skriftligt har godkendt en bestilling gennem en ordrebekræftelse.

2. Bestillinger skal udføres elektronisk gennem anvendelse af elektronisk dataudveksling (EDI), Sælgerens webshop eller CSV-filer. Ved bestilling på måder, som kræver manuel håndtering for Sælgeren, har Sælgeren ret til godtgørelse for sine omkostninger i forbindelse med sådan manuel håndtering. Til gennemførelse af elektroniske bestillinger modtager Køberen et unikt kundenummer og login-kode. Disse log-in oplysninger må ikke overlades til udenforstående.

3. Oplysninger vedrørende Produkterne findes på Sælgerens hjemmeside med adressen www.nedis.dk. Oplysninger i sådan produktinformation medfører intet ansvar for Sælgeren på nogen som helst måde.

4. Sælgeren forbeholder sig retten til at nægte bestilling fra Køberen. Sælgeren har endvidere ret til at foreskrive særlige vilkår i forbindelse med en bestilling såsom forudbetaling af hele eller dele af den aftalte pris.

5. I tilfælde af, at Sælgeren ikke har mulighed for at acceptere en bestilling fra Køberen, skal Sælgeren tilbyde et alternativt produkt til Køberen. Bestilling af sådant alternativt produkt skal ske i overensstemmelse med ordinære bestillingsprocedurer i overensstemmelse med disse vilkår og betingelser.

6. Køberen har ikke ret til at afbestille en afgivet bestilling. Sælgeren skal bestræbe sig på at bekræfte en betalt bestilling inden for to (2) arbejdsdage.

7. Ændring af ordrer eller annullering av ordrer må kun ske efter skriftlig godkendelse fra Sælgeren. Sælgeren har ret til godtgørelse for de omkostninger, der opstår på grund af ændring eller annullering af ordrer. Sælgeren har endvidere ret til at ændre den oprindeligt aftalte leveringstid som følge af ændring af en ordre.

8. Køberen skal umiddelbart give Sælgeren sådanne oplysninger, som Sælgeren beder om. I tilfælde af, at Køberen ikke giver Sælgeren de foreskrevne oplysninger, har Sælgeren ret til at ændre leveringstiden samt kræve godtgørelse for de omkostninger, som opstår for Sælgeren på grund af udeblevne oplysninger.

9. Eventuelle aftaler, som træffes mellem Køberen og en befuldmægtiget, agent eller anden repræsentant for Sælgeren, er først bindende efter skriftlig godkendelse fra Sælgeren.

10. Sælger og Køber forstår og accepterer, at parterne kan få adgang til fortrolige oplysninger om hinanden, som f.eks. markedsførings- og forretningsplaner, under opfyldelse af aftalen. Parter accepterer hver især, at aftalens vilkår, herunder – men ikke begrænset til – de økonomiske vilkår og oplysningerne i aftalen eller eventuelle tilhørende rapporter, skal behandles som fortrolige oplysninger. Hver enkelt part accepterer at opretholde og anvende forsvarlige metoder til at sikre, at de egne medarbejdere og agenter overholder fortroligheds- og tavshedspligten i forbindelse med fortrolige oplysninger og ikke kopierer, offentliggør eller videregiver de fortrolige oplysninger til andre eller anvender dem (på anden måde end angivet i vilkårene). Parterne forpligter sig til at indføre og opretholde sikkerhedsprocedurer og -foranstaltninger, der beskytter udvekslingen af data mod uautoriseret adgang, ændringer, forsinkelser, destruktion eller tab. Oplysningerne stilles til rådighed "som de forefindes". Den fremlæggende part og dennes respektive repræsentanter kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlige for unøjagtige eller ufuldstændige oplysninger.

Denne forpligtelse gælder fortsat efter aftalens udløb, ophør eller annullering.


Afsnit 4 Priser


1. Samtlige priser er angivet i DKK og er eksklusive moms eller andre transaktionsbaserede skatter eller afgifter og eksklusive alle andre omkostninger, f.eks. dem som nævnes i afsnit 6 § 3, hvis andet ikke er aftalt skriftligt. I givet fald betales moms og andre transaktionsbaserede skatter eller afgifter ud over indkøbsprisen af Køberen.

Hvis skatte- eller toldmyndigheder af nogen grund beslutter at følgende bør være gældende (1) at Sælgeren skal fungere som importør respektive burde have fungeret som importør tidligere under denne aftale i stedet for Køberen, eller (2) at Sælgeren burde have behandlet transaktionen som momspligtig og, som følge, (retroaktivt) betale moms (inkl. importmoms), andre transaktionsbaserede skatter eller afgifter, inklusive morarenter og strafafgifter, mod Sælgeren, skal Køberen godtgøre Sælgeren for og holde denne beskyttet mod alle skader, som opstår vedrørende eller som følge af sådanne bedømmelser (f.eks. yderligere merværdiskat og toldafgifter).

Sælger har ret til at justere priserne i tilfælde af uforudsete omstændigheder, der er uden for dennes kontrol. Det gælder – men er ikke begrænset til – devaluering af euroen, stigning i priserne på råstoffer og øgede transportomkostninger.


Afsnit 5 Levering


1. Foreløbig leveringsdag fremgår af ordrebekræftelsen. Sælgeren har dog ret til at ændre leveringsdag frem til tidspunktet, hvor levering af Produkterne de facto sker. Ved ændring af aftalt leveringsdag har Køberen ikke ret til godtgørelse for sådan ændring. Ændring af leveringsdag berettiger heller ikke Køberen til at opsige aftalen før tiden eller lignende eller kræve nogen form for erstatningsretslig godtgørelse.

2. Påløbne omkostninger i forbindelse med levering, f.eks. forsikringer, administrations- og transportomkostninger, skal afholdes af Køberen, hvis andet ikke fremgår af den aktuelle ordrebekræftelse. Sådanne påløbne omkostninger indgår ikke i den pris, som blev aftalt for Produkterne.

3. Hvis Produkterne leveres på palle, skal depositummet herfor debiteres Køberen.

4. I tilfælde af at der ikke er aftalt nogen særskilt leveringsklausul, skal levering ske DAP i henhold til de ved aftalens indgåelse gældende INCOTERMS.

5. Hvis Køberen vil foreskrive særlige vilkår for levering, skal Køberen afholde omkostningerne til sådan speciallevering.

6. Køberen har pligt til at tage imod Produkterne på den aftalte dag. Køberen har altid pligt til at acceptere Produkterne, med undtagelse af hvad der fremgår af artikel 9.2. I tilfælde af forsømmelse med hensyn til at acceptere levering skal Køberen være ansvarlig for alle skader og/eller omkostninger, som i forbindelse hermed opstår for Sælgeren.


Afsnit 6 Overføring af risiko


1. Risikoen for Produkterne overgår til Køberen på det tidspunkt, hvor Produkterne leveres til Køberen.


Afsnit 7 Ejendomsforbehold


1. Produkterne forbliver Sælgerens ejendom, til de er fuldt betalt, i den udstrækning som et sådant ejendomsforbehold er gyldigt.


Afsnit 8 Immateriel og forretningsmæssig ejendomsret


1. Samtlige IP-rettigheder vedrørende Produkterne indehaves af Sælgeren. Resultater af eventuel udvikling af Produkterne tilfalder Sælgeren. I tilfælde af at der opstår tvist i anledning af IP-rettighed tilhørende Sælgeren, skal Køberen være Sælgeren behjælpelig i sådan en tvist på en hvilken som helst måde, det måtte være.

2. Køberen er ikke berettiget til at foretage nogen form for ændring eller fjerne noget fra emballagen, varemærker eller andre særskilte egenskaber vedrørende Produkterne.

3. Køberen kan ikke holde Sælgeren ansvarlig for fejl eller skader, som opstår på grund af fejl eller mangler i specifikationer, design, tegninger, modeller, beskrivelser, billeder og/eller andre IP-rettigheder forbundet med Produkterne.

4. Køber kan modtage billeder, lyd, tekst og videobilleder (samlet set betegnet som markedsføringsaktiver) med Sælgers produkter og (registrerede) varemærker (logoer) i Sælgers og/eller associerede selskabers navn. Køber har ret til at anvende disse markedsføringsaktiver i løbet af aftalens varighed, dog udelukkende til at promovere salget af Produkterne. Køber skal sørge for, at markedsføringsaktiverne ikke videregives til personer eller enheder uden for Købers virksomhed.


Afsnit 9 Overensstemmelse


1. Køberen skal skriftligt reklamere over fejl senest fem (5) arbejdsdage regnet fra dagen for modtagelse af Produkterne. Reklamationen skal indeholde en beskrivelse af, hvordan fejlen kommer til udtryk. Ved fejl skal Køberen returnere fejlbehæftede Produkter til Sælgeren. Sælgeren skal afhjælpe fejl gennem omlevering. Sælgerens ansvar omfatter ikke fejl, som beror på materiale stillet til rådighed af Køberen eller på vilkår for speciallevering, som er foreskrevet af Køberen i henhold til afsnit 5.5 herover. Sælgerens ansvar for fejl omfatter ikke fejl, som er opstået efter, at risikoen for Produkterne er overgået til Køberen. I tilfælde af at reklamation ikke sker inden for den foreskrevne tid eller i overensstemmelse med de foreskrevne vilkår, mister han retten til at gøre krav gældende vedrørende fejlen. Det samme gælder, hvis Køberen ikke har håndteret Produkterne på en rigtig måde, eller hvis Køberen, trods det at fejl er kommet til udtryk, har fortsat med at anvende Produkterne.

2. Hvis emballagen har synlige skader ved tidspunktet for levering, og/eller emballagen fremstår som havende været åbnet, kan Køberen vælge at nægte at tage imod leverancen, alternativt at acceptere leverancen med forbehold. Dette sker gennem underskrivning af kvittering med tillægget "genstand for kontrol"". Køberen skal omgående meddele dette skriftligt til Sælgeren.

3. Defekter som ikke var synlige ved tidspunktet for levering, og heller ikke kunne have været opdaget efter en nøje og hurtig kontrol ved levering, skal rapporteres til Sælgeren af Køberen som Tekniske RMA i henhold til den fremgangsmåde, der beskrives i afsnit 11 senest inden for tredive (30) dage efter modtagelsesdagen.

 

Afsnit 10 Garanti


1. Sælgeren udsteder kun de garantier, som fremgår af disse vilkår og betingelser.

2. Sælgeren garanterer overensstemmelse for produkter, som sælges under Sælgerens egne varemærker til Køberen for en garantiperiode på fireogtyve (24) måneder. Den 24 måneder lange garantiperiode indledes den dag, Køberen sælger produktet, hvis det sælges inden for tre (3) måneder efter, at Køberen har købt produktet af Sælgeren. Ved erhvervsmæssig eller tilsvarende anvendelse af Køberens kunde er garantien begrænset til tolv (12) måneders garanti for disse produkter. Sælgerens garanti udløber i ethvert tilfælde efter syvogtyve (27) måneder efter, at produktet sælges af Sælgeren til Køberen, eller femten (15) måneder i tilfælde af erhvervsmæssig anvendelse. Typen af anvendelse (professionel eller tilsvarende, eller ikke erhvervsmæssig) skal bevises af Køberen, hvis den drages i tvivl af Sælgeren. Køberen skal i samtlige tilfælde stille (kopi af) den oprindelige faktura/aftale til rådighed. Sælgeren har ingen forpligtelser overhovedet over for Køberen vedrørende de berørte Produkter efter de perioder, som angives i dette afsnit.

3. For Produkter, som sælges under andet varemærke end Sælgerens, skal de garantiperioder gælde, som producenten af de respektive produkter tilbyder. Oplysninger herom findes i webshoppen og kan også udleveres på anmodning. Ellers – i de relevante dele - skal afsnit 2 i denne artikel gælde for disse produkter. Bestemmelsen i dette afsnit er til trods for de rettigheder, som Køberen kan have over for producenterne af sådanne produkter.

4. Garantikrav skal leveres skriftligt til Sælgeren inden for tredive (30) dage efter, at fejlen er opdaget eller med rimelighed burde have været opdaget. Dette skal ske gennem RMA-proceduren, som beskrives i afsnit 11.

5. I tilfælde af at der foreligger garantimangler, skal Sælgeren efter eget valg afhjælpe sådanne mangler ved at enten: a) reparere; b) foretage omlevering, c) tilbagebetale indkøbsprisen til Køberen. Ved tilbagebetaling i henhold til c) ophører aftalen uden forudgående opsigelse. Sælgeren og Køberen kan også blive enige om, at det defekte produkt skal erstattes af et ligeværdigt produkt.

6. I tilfælde af at Køberen selv, eller gennem anvendelse af tredjemand, har forsøgt at reparere det eventuelt fejlbehæftede produkt, har Køberen forspildt sin chance for afhjælpning, og Sælgeren har dermed ingen forpligtelse til at afhjælpe i henhold til afsnit 10.5 herover.

7. Hvis det Produkt, der er reklameret over, ikke fremviser nogen defekter efter omfattende tests og kontroller fra Sælgerens side, har Sælgeren ret til at debitere Køberen for opståede omkostninger, dog mindst 149 DKK. Produktet vil da blive overladt til Køberen, og fragtomkostninger hertil vil blive debiteret Køberen.

8. Hvis det viser sig, at fejlen beror på fejlagtig anvendelse fra Køberens side, gælder garantien ifølge denne bestemmelse ikke.

9. Garantier i henhold til disse vilkår og betingelser gælder ikke for sådanne prøveprodukter, som er blevet anvendt til tests og lignende formål.

 

 

Afsnit 11 Vilkår for returnering af produkter


1. Hvis Køberen vil returnere leverede produkter i tilfælde af en teknisk fejl (en "teknisk RMA"), eller hvis Køberen ikke har bestilt de produkter eller kvantiteter, som han har fået leveret (en "kommerciel RMA"), kan han først gøre dette efter at have fået et returautoriseringsnummer (RMA-nummer) fra Sælgeren. Køberen skal angive, hvorfor produktet returneres, og i givet fald beskrive de opdagede mangler og/eller leveringsdefekter.

2. Hvis Køberen vil returnere de leverede Produkter med henvisning til en kommerciel RMA, skal han meddele Sælgeren det gennem en registrering via RMA-afsnittet i Sælgerens webshop inden for fem (5) arbejdsdage efter modtagelsen af Produkterne. Produkter, som kundetilpasses eller bestilles specielt efter krav fra Køberen, kan ikke returneres gennem kommercielt RMA.

3. Køberen skal udfylde den nødvendige RMA-formular, inden han returnerer produktet. RMA-formularen kan udfyldes på Sælgerens hjemmeside i webshoppen.

4. Ved modtagelsen af RMA-kravet vil Sælgeren bedømme dette krav. Hvis der findes grund til returnering på grund af teknisk eller kommerciel RMA, godkender Sælgeren det fremsatte RMA-krav. Køberen får enten et RMA-nummer og speditionsinstrukser om fysisk returnering eller meddelelse om, at sælgeren accepterer RMA uden behov for, at Køberen returnerer produktet. I princippet skal produktet altid returneres, hvis Sælgeren ikke udtrykkeligt angiver, at det ikke er nødvendigt at returnere produktet. I tilfælde af at Køberen ikke behøver returnere Produktet, har Køberen pligt til at destruere Produktet.

5. RMA-nummeret er gyldigt i tredive (30) dage efter dagen for Sælgerens udfærdigelse af det. Hvis Produkterne ikke tilbageleveres inden for denne periode på tredive (30) dage, bortfalder det aktuelle RMA-nummer, og Køberen skal fremføre et nyt krav om RMA-nummer, hvorefter Sælgeren vil udføre en ny bedømmelse.

6. Sælgeren accepterer kun returnering med et gyldigt RMA-nummer, og - ved kommercielle RMA-produkter - som er returneret i deres originale, ubeskadigede emballager, som ikke bærer nogen påskrifter eller nogen etiketter, prissedler etc. fra Køberen. RMA-nummeret skal være klart synligt på ydersiden af emballagen. Skader forårsaget under transport på grund af mangelfuld emballage kan være en grund for Sælgeren til at afvise at acceptere returneringen.

7. Ved tekniske RMA vil Sælgeren inden for 10 arbejdsdage efter modtagelsen i 's Hertogenbosch (Nederlandene) kontrollere, om produktet er defekt sådan, som det angives af Køberen i RMA-kravet, og om den er omfattet af en garanti. Efter at have modtaget og kontrolleret de returnerede Produkter ved kommerciel RMA sender Sælgeren til Køberen en kreditnota på 80 % af den betalte nettosalgspris minus gældende fragtomkostninger.

8. Kommerciel RMA gælder ikke for:

a) data, lyd og video bærere;
b) bøger med åbnede emballager;
c) (produkter med) programvarer med åben emballage;
d) CD, MD-plader, DVD og Blu-ray;
e) kassetter og farvepatroner;
f) lim med åbnede emballager;
g) brugte aerosoler/sprays/gastændere/rengøringsvæsker;
h) computerkomponenter med åbnede emballager;
i) allerede indbyggede komponenter såsom CD drivere, grafikkort, Solid State Disks;
j) satellitmodtagere med smartkort, hvor smartkortet er aktiveret;
k) sundhedsprodukter med åbnede emballager;
l) lamper, aktive og passive Komponenter og lignende produkter;
m) indbyggede tilbygningskomponenter og dele, som allerede er bygget på;
n) specialbestillinger såsom bestilling af ikke-lagerprodukter, reservedele og in-dash-system; eller
o) (UPS)-batterier.

9. Sælgeren accepterer ikke nogen retur af produkter ud over tekniske RMA eller kommercielle RMA som de beskrives i dette afsnit, hvis andet ikke er aftalt skriftligt mellem parterne.

10. I tilfælde af en tilbagekaldelse af et produkt giver Sælger detaljerede anvisninger til Køber, og Køber er forpligtet til at følge disse anvisninger. Alle handlinger, som Køber foretager sig for at følge anvisningerne, samt hermed forbundne omkostninger, kræver Sælgers forudgående skriftlige accept, som ikke må tilbageholdes unødigt. Sælger skal dække rimelige omkostninger, som Køber pådrager sig i forbindelse med at tilbagekalde produkterne og returnere dem til Sælger i henhold til Sælgers anvisninger. Disse omkostninger vil omfatte tilbagebetaling af købsprisen for de produkter, der returneres af Køber. Disse produkter skal også returneres til Sælger som en del af tilbagekaldelsen. Køber vil fuldt ud samarbejde og yde hjælp til Sælger i forbindelse med tilbagekaldelsen, og Køber kompenseres for sine omkostninger, efter Sælger har modtaget de tilbagekaldte produkter.


Afsnit 12 Ansvar


1. Sælgeren er ikke forpligtet til at godtgøre Køberen for den eventuelle skade, denne lider på grund af en garantimangel i henhold til afsnit 10 herover, eller for fejl eller følgeskader i øvrigt af hvilken slags, det end måtte være, hvis Sælgeren ikke har handlet groft uagtsomt eller med forsæt. Sælgeren skal dog i intet tilfælde være tvunget til at godtgøre Køberen for dennes eventuelle indirekte skade.

2. Sælgerens totale ansvar over for Køberen i overensstemmelse med disse vilkår og betingelser kan aldrig overstige den udbetaling, Køberen har betalt for det pågældende fejlbehæftede Produkt.

3. I tilfælde af at Sælgeren rammes af skade, som beror på Køberen eller samarbejdspartner eller lignende til Køberen, skal Køberen godtgøre sælgeren fuldt ud for sådan skade.

4. I tilfælde af at der foreligger modstrid mellem dette afsnit og øvrige afsnit i disse vilkår og betingelser, skal dette afsnit have prioritet i fortolkningen.


Afsnit 13 Reservation for ejendom og sikkerhed


1. Uanset bestemmelserne i afsnit 1 i denne artikel må Køberen sælge produkter til tredjepart, men kun inden for dennes normale forretningsvirksomhed. Køberen skal overføre pengene umiddelbart til Sælgeren, eller hvis produkter ikke er solgt mod kontant betaling, omgående overlades til Sælgeren, så fordringerne dermed er erhvervede.

2. Hvis Køberen ikke opfylder disse forpligtelser over for Sælgeren, eller hvis der findes rimelig grund til at antage, at Køberen ikke vil opfylde dem, har Sælgeren ret til at få leverede produkter tilbage fra Køberen eller tredjepart, som er i besiddelse af produkter på Køberens opdrag, eller at lade disse produkter fjerne. Køberen skal samarbejde fuldt ud med Sælgeren i dette spørgsmål, underlagt straf i form af yderligere bøder, som skal betales umiddelbart af Køberen til Sælgeren, på 10 % af det udestående beløb til Sælgeren, for hver dag som Køberen ikke samarbejder med sælgeren.

Efter at Produkterne er taget tilbage, skal Køberen godskrives for markedsværdien, som under ingen omstændigheder skal overstige den oprindelige indkøbspris, minus omkostningerne ved at tage Produkterne tilbage og den skade, som Sælgeren har lidt som konsekvens af at tage produkter tilbage (inklusive, for at undgå misforståelser, enhver gevinst, som er mistet). Ovenstående begrænser ikke nogen af Sælgerens rettigheder i henhold til loven.

3. Køberen har ikke ret til at fjerne et ikke-besiddelsespant eller nogen anden virkelig eller personlig rettighed i produkter til fordel for en tredjepart.

4. Køberen skal identificere de produkter, som leveres til ham af Sælgeren, som stadig er under Køberens kontrol, som Sælgerens ejendom, indtil ejerskabet er overført til Køberen. I henhold til § 1 i dette afsnit skal Køberen forsikre risikoen for brand, eksplosion, vandskader og tyveri, når det gælder sådanne produkter, og fremlægge bevis for en sådan forsikring til Sælgeren på hans anmodning. Samtlige Køberens krav mod forsikringsgiverne for Produkterne under nævnte forsikring skal udloves af Køberen til Sælgeren, hvis Sælgeren ønsker dette, på den måde, som er hensigten i artikel 3: 239 i Den hollandske civillovbog, som en ekstra sikkerhed for Sælgerens fordringer mod Køberen, alt dette på trods af Køberens pligt til at betale for Produkterne.


Afsnit 14 Betaling


1. Betalingen for indkøbsprisen sker inden for den skriftligt aftalte periode, og hvis der ikke er aftalt en specifik periode, sker betalingen som forudbetaling.

2. I tilfælde af aftalte betalingsvilkår, har sælgeren har altid ret til at kræve forudbetaling, såvel som at kræve sikkerhedsstillelse.

3. I tilfælde af at Køberen ikke betaler inden for den foreskrevne tid, har Sælgeren ret til morarenter i henhold til renteloven med tillæg af 1,5 procentpoint. Sælgeren har desuden ret til at afbryde sin udførelse af dennes hverv, indtil der sker betaling.

4. Køberen har ikke ret til at tilbageholde betaling af faktura på grund af garantimangler eller lignende.

5. Opståede omkostninger for Sælgeren på grund af Køberens forsinkede eller eventuelt udeblevne betaling har Sælgeren ret til at debitere Køberen i deres helhed.

6. Sælgeren har ret til at ophæve købet, hvis Køberen gør sig skyldig i væsentligt kontraktbrug, eller hvis der findes rimelig grund til at antage, at Køberen er insolvent. Hvis Køberen kan antages at være insolvent, har Køberen også ret til at ændre betalingsbetingelserne.

7. Sælgeren har ret til at overlade sine fordringer i henhold til denne aftale til kreditforsikringsgivere eller factoringsselskaber. Eventuelle anmærkninger mod en faktura skal foretages i god tid før fakturaens betalingsdag.


Afsnit 15 Force Majeure


1. En part er friholdt for følger af forsømmelse af at udføre visse forpligtelser i henhold til denne aftale, hvis forsømmelsen har sin årsag i omstændigheder af den type, som angives herunder (“friholdende omstændighed”), og omstændigheden forhindrer, vanskeliggør eller forsinker udførelsen deraf. Som friholdende omstændighed skal anses bl.a. myndighedsforanstaltning eller forsømmelse, nytilkommen eller ændret lovgivning, konflikt på arbejdsmarkedet, blokade, brand, oversvømmelse, mangel på transportmidler, varer eller energi eller ulykkestilfælde af større omfang samt fejl i eller forsinkelse af levering fra underleverandør forårsaget af sådan friholdende omstændighed.

2. En part, som påkalder sig friholdelse i henhold til ovenstående bestemmelser, skal uopsætteligt underrette den anden part derom.

3. Uagtet hvad der står herover om friholdelse fra følger har en part ret til at ophæve aftalen, hvis udførelsen af en væsentlig forpligtelse forsinkes med mere end to (2) måneder.

4. Sælgeren har ret til at fakturere Køberen for sådant arbejde og Produkter, som allerede er udført eller leveret på det tidspunkt, hvor den friholdende omstændighed foreligger.


Afsnit 16 Opsigelse, henstand og annullering


1. Sælgeren har ret til at opsige aftalen til ophør før tiden, hvis:

a) Køberen ikke betaler forfalden fordring inden for ti (10) dage fra forfaldsdagen;
b) sikkerheder stillet af Køberen ikke længere kan anses for betryggende, eller hvis Køberen undlader at stille efterspurgte sikkerheder;
c) en bestemmelse i aftalen, som er af væsentlig betydning for Sælgeren, er eller bliver ugyldig;
d) salg af Produkterne indebærer krænkelse af nogen immateriel rettighed tilhørende tredjemand;
e) Produkterne forårsager skade på person eller ejendom; eller hvis
f) Køberen er erklæret konkurs eller har ansøgt om at erklæres konkurs eller lignende procedure.

2. Opsigelse skal udføres uden urimeligt ophold efter, at den omstændighed, som påberåbes som opsigelsesgrund, er kommet til Sælgerens kendskab, eller han burde have opnået kendskab til den.

3. Uanset om aftalen opsiges eller ej, skal Køberen godtgøre Sælgeren for skade, som opstår på grund af aftalebrud eller opsigelse før tiden. Køberen er ikke berettiget til godtgørelse på grund af Sælgerens eventuelle ophør før tiden eller aftalebrud.


Afsnit 17 Produktansvar


1. Sælgeren står kun til ansvar for skader på person eller ejendom, som forårsages af Produkterne, hvis Sælgeren har gjort sig skyldig i grov forsømmelighed. Køberen skal holde Sælgeren skadesløs, hvis Sælgeren bliver forpligtet til at yde erstatning til tredjemand på grund af produktskade, som Køberen står til ansvar for.

2. Køberen har tegnet en produktansvarsforsikring i henhold til de vilkår, som er foreskrevet af Sælgeren.

3. Køberen skal umiddelbart underrette Sælgeren om alle skader, som forårsages af Produkterne.


Afsnit 18 Kompensation


1. Sælgeren har altid ret til at modregne krav, som Sælgeren har, mod eventuelle krav, som Køberen har på Sælgeren. Modsvarende modregningsret foreligger dog ikke for Køberen.


Afsnit 19 Lovvalg og tvister


1. Svensk lov skal gælde for disse vilkår og betingelser.

2. I tilfælde af at der opstår tvist mellem parterne, skal sådan i første omgang forsøges løst i fælles forståelse. I tilfælde af at det ikke er muligt for parterne at nå en løsning udenretligt, skal tvisten endeligt afgøres gennem voldgiftskendelse i henhold til reglerne for Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Sædet for sådan voldgiftsprocedure skal være Stockholm.


Afsnit 20 Udskillelsesklausul


1. Hvis nogen bestemmelse i aftalen eller del deraf skulle blive fundet ugyldig, skal dette ikke indebære, at aftalen i dens helhed er ugyldig, men i den udstrækning ugyldigheden væsentligt påvirker en parts udbytte eller ydelse i henhold til aftalen, skal der ske relevant og korrekt ændring i aftalen.